Skip to main content

Blog

Blog : Phuket travel and living guide

Blog

10 ทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในยุคดิจิตอล

10 Essential Soft Skills ทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในยุคดิจิตอล Communication Skill (ทักษะการสื่อสาร) ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่ต้องใช้อยู่เสมอ เนื่อง soft skills จาก การทำงานในองค์กรต้องติดต่อกับผู้อื่นตลอดเวลา เช่น หัวหน้า ลูกน้อง ผู้ร่วมงานในทีม ซัพพลายเออร์ รวมถึงติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องชัดเจน ตรงประเด็น ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ตกหล่น…
AndamanAssetSolution
August 25, 2021